Oudercontacten en oudercommissie

 


Oudercontacten

De eerste oudercontacten bij onze kinderopvang starten direct bij de aanmelding van de kinderen.
Ouders komen kennismaken en zien meteen de locatie en de pedagogisch medewerkers en de stamgroep.
Hierna worden eerst alle formele zaken geregeld en daarna wordt er een intake en wennen.
Ouders kennen het eigen kind het beste. Daarom vinden wij een goede communicatie met ouders ook zo belangrijk. We hebben veel ,,warme overdrachtsmomenten,,.

 

Dagelijkse contactmomenten

Als je je kind komt halen of brengen is er altijd even ruimte voor overleg.
Via Bitcare kunnen klanten zien en mee beleven wat de pedagogisch medewerkers dagelijks wat doen en hoe het met het kind gaat. Er  kunnen foto`s opgezet worden. Ook kan er middels een chat programma met elkaar gesproken worden.

 

Contactpersoon

Ieder kind krijgt een na aanmelding een contactpersoon toegewezen.
Deze contactpersoon houdt o.a. de ontwikkeling van het kind in de gaten en heeft daarover contact met ouders.
Jaarlijks houden we een oudergesprek, waar de observatie besproken wordt en er meer ruimte is voor overleg.

informatie

Indien er wijzigen of wetenswaardigheden zijn t.a.v. onze kinderopvang  vermelden we de actuele gang van zaken binnen onze opvang via email. Op deze manier blijven de ouders altijd goed geïnformeerd. Overige belangrijke berichten hangen we op het prikbord of gaan op papier mee in de persoonlijke bakjes van de kinderen.

Oudercommissie

Via de oudercommissie is het mogelijk om je bezig te houden met allerhande vraagstukken die komen kijken bij het reilen en zeilen van de kinderopvang. Er is een oudercommissie voor de locatie de beide locatie.

Ouderinfo bijeenkomst

Het streven is om 1x per jaar een ouderavond/thema avond te organiseren. Dit kan in samenspraak zijn met de oudercommissie/school of een externe instantie.

 

 

 

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen.  

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden,
de organisatie van de Dag van de Leidster, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders
en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:

  • overlegt regelmatig met Rita of andere medewerkers
  • adviseert gevraagd en ongevraagd
  • onderhoudt contacten met andere ouders
  • bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren
  • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

Momenteel bestaat de oudercommissie uit 5 enthousiaste ouders.

 

Bereikbaarheid

 

U kunt de leden van de oudercommissie natuurlijk persoonlijk aanspreken maar er is ook een emailadres waar u uw vragen en opmerkingen voor de oudercommissie naar toe kunt sturen. Dat emailadres is: ocbellefleurnijnsel@hotmail.com