Pedagogische visie

Visie op kinderopvang

 

 

Ieder kind heeft de behoefte om zich op zijn eigen manier te ontwikkelen, op basis van zijn aanleg en temperament maar daarnaast wordt het ook gestimuleerd, gemotiveerd en gecorrigeerd door zijn omgeving en zal zich hierdoor laten beïnvloeden.

Opvoeden is een sfeer van vertrouwen bieden waarbij wij begeleiden en mogelijkheden aanbieden, zodat het kind zich op alle gebieden kan ontwikkelen en ontplooien.
 

Kinderen hebben de ruimte nodig zichzelf te zijn, waarbij volwassenen de gelegenheid geven de nieuwsgierigheid van de kinderen te prikkelen en te bevredigen.
De omgeving dient tegemoet te komen aan de behoefte ervaring op te doen.

Bij de kinderopvang proberen we een sfeer te creëren waarin kinderen zich prettig voelen, vertrouwen leren hebben in hun eigen kunnen, leren voor zichzelf op te komen, respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, zelfstandig leren zijn en sociale vaardigheden ontwikkelen.

 

We respecteren en benaderen de kinderen als mensen met hun verschillende emoties. Ieder kind ontwikkelt zijn verstandelijke en lichamelijke mogelijkheden in zijn eigen tempo.
Daarom vinden we het ook belangrijk het kind als individu te benaderen.

We benaderen de kinderen positief en belonen de kinderen met knuffels of een complimentje.
We straffen de kinderen zo weinig mogelijk maar proberen een positieve draai aan het gedrag te geven. Op ontoelaatbaar gedrag spreken we de kinderen wel aan maar houden daarbij rekening met wat er op die leeftijd van het kind verwacht mag worden.

 

Verder vinden we het belangrijk dat het kind leert omgaan met andere kinderen, individueel of in groepsverband en met andere volwassenen dan de opvoeders thuis.

 

2. Uitgangspunten

Uit de bovenstaande visie hebben wij een aantal uitgangspunten gehaald die wij belangrijk vinden bij het werken met kinderen en van waaruit wij om wensen te gaan met de kinderen. Ieder punt wordt hieronder verder uitgediept.

 

In de Wet Kinderopvang wordt onder andere aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang: “ verantwoorde kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving”.

De opvoedingstheorie van Marianne Riksen-Walraven ligt ten grondslag aan de Wet Kinderopvang en de beleidsregels Kwaliteit kinderopvang.

Marianne Riksen-Walraven was van 1998 tot 2001 de eerste hoogleraar Pedagogiek voor de kinderopvang.

Zij stelt dat het opvoedingsdoel ‘de emotionele veiligheid’ de belangrijkste basis is voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen. Een kind dat zich niet veilig voelt in een omgeving, is niet in staat om indrukken en ervaringen op te nemen.

 

De vier opvoedingsdoelen volgens Marianne Riksen-Walraven, hebben wij opgenomen in ons pedagogisch beleid:

 

Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid.

Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie.

Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van sociale en emotionele competentie.

Het eigen maken van waarden en normen, de ‘cultuur’ van de samenleving

 

De vier opvoedingsdoelen zoals hierboven beschreven, zijn uitgewerkt aan de hand van vijf pedagogische middelen;

a. pedagogisch medewerker-kind interactie

b. de binnen en buitenruimte

c. de groep

d. activiteiten

e. spelmateriaal