De Bengels

De groep

Bij Peutergroep De Bengels worden kinderen opgevangen van 2½ jaar totdat ze naar de basisschool gaan. De kinderen komen hier samen om te spelen met elkaar en te leren van elkaar. Bij De Bengels komen kinderen die opvang nodig hebben omdat beide ouders werken maar ook kinderen waarvan de ouders het belangrijk vinden dat hun kind met leeftijdsgenootjes samen speelt en zich al wat kan voorbereiden op de basisschool.

Locatie

Peutergroep De Bengels is gevestigd in een aparte ruimte in de basisschool van Nijnsel met een eigen ingang. De inrichting is aangepast aan de behoefte van de peuters met van allerlei speelhoeken en voldoende ontwikkelingsgericht speelmateriaal.
De peuters kunnen gebruik maken van de ruime buitenspeelruimte die gevestigd is achter de school. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van de diverse andere ruimtes van de school zoals het BSO-lokaal, de speelzaal, aula of gymzaal.

Activiteiten

Aan de peuters wordt de hele dag door een  activiteitenprogramma aangeboden. De methode die hiervoor gebruikt wordt is die van Uk & Puk. Binnen deze methode worden er activiteiten met de kinderen gedaan die de verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleren zoals taal, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Gedurende 6 weken werken zij aan een bepaald thema zoals “wat heb ik aan vandaag” of “ik en mijn familie”.
We besteden in deze groep extra aandacht aan zelfstandig dingen kunnen doen zoals naar het toilet gaan, jas en schoenen aandoen. Daarnaast vinden we het sociale aspect in deze groep erg belangrijk. Ze leren op hun beurt wachten, iets doen voor een ander, samenspelen en keuzes maken.
Er wordt ook extra aandacht besteed aan de voorbereiding op de basisschool. Doordat de groep in de basisschool gevestigd is, wordt de overgang naar de kleuterklas een stuk makkelijker.
Natuurlijk wordt er ook voldoende tijd ingeruimd worden om buiten te spelen in de mooie buitenspeelruimte.

Groeps samenstelling

De minimum leeftijd is 2½ jaar. Indien een kind van de Ukkies (babygroep van Kinderopvang Bellefleur) naar de Bengels gaat wordt het tijdstip van overgang besproken met de ouders. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van het kind, de plaatsingsmogelijkheden en bij voorkeur wordt er met een aantal kinderen tegelijk naar de nieuwe groep gegaan.

Samenwerking met de BSO

Op een aantal momenten werkt de peutergroep samen met de BSO die ook gehuisvest is in de basisschool.

Voorschoolse opvang

De kinderen die bij de BSO voorschoolse opvang hebben worden verwelkomt in de peutergroep. Indien er meer dan 3 BSO-kinderen zijn wordt daar een extra medewerker voor ingezet en gaan zij naar het BSO-lokaal. Bij minder dan 3 kinderen blijven zij bij de peutergroep.

Dagen met geringe bezetting

Op woensdagmiddag, vrijdagmiddag, vakantiedagen of andere dagen met een geringe bezetting kan het zijn dat de peutergroep samenwerkt met de BSO en dat ze gezamenlijk opgevangen worden. Zo is het toch mogelijk om voor elk kind de opvang te bieden die het nodig heeft. Afhankelijk van het aantal kinderen en de samenstelling van de groep worden er medewerkers ingezet.
Als er een combinatiegroep is van peuters en BSO-kinderen mogen er maximaal 16 kinderen aanwezig zijn.

Vier-ogen-principe

Bij De Bengels zorgen we er zoveel mogelijk voor dat er 2 medewerkers op de groep aanwezig zijn. Op de momenten dat dat niet mogelijk is, door bijvoorbeeld pauzes van de medewerkers, opvang bij geringe bezetting of als een medewerker bijvoorbeeld met een groepje naar een andere ruimte gaat, wordt de camera ingeschakeld die op de groep aanwezig is. De medewerkers van de BSO of de leidinggevende kunnen dan via de computer of tablet meekijken en luisteren. Zo is de veiligheid van de kinderen steeds gewaarborgd. Uiteraard houden wij rekening met de privacy van de kinderen en de medewerkers. Om de privacy te waarborgen wordt een protocol opgesteld dat in te zien is via de website..

Momenteel is de camera wegens technische redenen nog niet in gebruik. We zorgen er voor dat er zoveel mogelijk 2 medewerkers op de groep aanwezig zijn.

Medewerkers

De groep wordt begeleid door een aantal vaste gediplomeerde medewerkers op minimaal MBO-niveau. In principe werkt iedere medewerker op vaste dagen. Bij combinatiemomenten zal een van de medewerkers zich voornamelijk richten op de peuters en de ander op de BSO-kinderen.
Als er alleen peuters zijn hanteren we een kindratio van een medewerker op 7 peuters en bij de combinatiemomenten een kindratio van een medewerker op 8 kinderen.
Er wordt altijd strikt gehouden aan de wettelijke regels voor groepsgrootte en groepsamenstelling en de inzet van het aantal medewerkers dat daarbij hoort.

Brengen van de kinderen

De peuters die een hele dag of ochtend komen, kunnen ’s morgens gebracht worden tussen 7.30 en 9.00 uur. Peuters die korte opvang hebben kunnen gebracht worden tussen 8.30 en 8.45 uur.
Om 9.00 uur verwachten we dat alle peuters aanwezig zijn zodat gezamenlijk gestart kan worden met het dagprogramma.

’s Middags kunnen de peuters die een middag naar de Bengels komen gebracht worden tussen 12.30 en 13.00 uur.

Ophalen van de kinderen

Peuters met korte opvang dienen weer opgehaald te worden tussen 11.45 en 12.00 uur. De peuters die een hele ochtend komen, eten nog een boterham mee en kunnen opgehaald worden tussen 12.30 en 13.00 uur.
Aan het einde van de dag kunnen de peuters opgehaald worden tussen 16.30 en 18.00 uur.

Gebruik van de ingangen

De ingang voor de peutergroep is aan de zijkant van het gebouw, naast de groep zelf. Deze ingang is steeds geopend als de peutergroep geopend is. Ook voor de voorschoolse opvang wordt de ingang gebruikt bij de peutergroep.
De ingang voor de BSO is door de deur links aan de voorkant. Indien u zowel kinderen bij de BSO als de Bengels weg moet brengen of ophalen kunt u door de school naar de andere groep lopen.

Eten en drinken

Bij De Bengels vinden we het belangrijk dat kinderen hun eigen brood leren smeren ter voorbereiding op de BSO. Als dat allemaal goed lukt, krijgen ze zelfs een smeerdiploma. De maaltijd is nog meer een sociaal gebeuren. De kinderen leren de tafel te dekken, elkaar te helpen, op hun beurt wachten en netjes eten.
De kinderen van De Bengels krijgen het volgende aan eten en drinken aangeboden:

 • ’s Morgens rond 10.00 uur: fruit en wat drinken
 • Om 12.00 uur: een broodmaaltijd met melk
 • Om 15.00 uur: een tussendoortje en wat drinken

Buitenspelen

De peutergroep maakt gebruik van de nieuw aangelegde buitenspeelruimte achter de school.
Er worden met de leerkrachten afspraken gemaakt over het gebruik van de ruimte.
Bij De Bengels worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Tussen 12.00 en 13.30 uur spelen de peuters niet buiten.

 • Na 17.00 uur of als het al eerder donker is in de winter wordt er niet meer buiten gespeeld. Ook voor 9.00 uur wordt er niet buiten gespeeld door de kinderen.

 • De medewerkers maken afspraken wie op welke tijd met de kinderen mee naar buiten gaat. De peuters gaan sowieso nooit zonder begeleiding naar buiten.

 • Samenspelen met de kinderen van de basisschool wordt gestimuleerd.

 • Onder begeleiding van de medewerkers kan met een groepje kinderen naar de speelplaats aan de voorzijde van de school gegaan worden of naar de speeltuinen in de Anjerlaan of Salviastraat.

Zindelijkheid en toiletgedrag

Een belangrijk aandachtsgebied voor de peuters is het zindelijk worden. Zolang het nodig is kan de peuter luiers gebruiken. De luiers zijn bij de prijs inbegrepen.
Door middel van een beloningssysteem worden ze gestimuleerd om gebruik te gaan maken van het toilet. Ouders worden nauw betrokken bij het proces van zindelijk worden. Er wordt ook extra aandacht besteed aan een goede toilethygiëne.
De kinderen van De Bengels maken gebruik van de eigen toiletten bij de groep en de eigen verschoonruimte.

Slapen en rusten

Voor de peuters is er de mogelijkheid om ’s middags tussen 13.30 en 15.00 uur even te slapen. Hiervoor worden in de ruimte van de BSO veldbedjes geplaatst. De kinderen die niet meer slapen, gaan een rustige activiteit doen of buiten spelen.

Samenwerking met basisschool

Doordat de groep is gehuisvest in de basisschool raken de peuters sneller vertrouwd met de omgeving van de basisschool. Ook zien en horen zij van de kleuters hoe het is om op school te zijn en leren ze al toekomstige klasgenootjes kennen. Ook de kinderen de niet naar de basisschool in Nijnsel gaan raken al meer vertrouwd met een schoolse omgeving waardoor de overgang naar de basisschool vergemakkelijkt wordt. De methode Uk & Puk sluit aan bij de methode Schatkist die op de meeste basisscholen in Sint-Oedenrode wordt gebruikt.
Er is goed contact met de leerkrachten van groep1-2. Indien er aanleiding toe is vindt er overleg plaats, uiteraard met toestemming van de ouders.

Mogelijke vormen van opvang

 • Hele-dag-opvang:  7.30- 18.00 uur
 • Halve-dag-opvang: 7.30- 12.45 uur of 12.45-18.00 uur.
 • Korte opvang:   8.45-11.45 uur
 • Opvang op vrijdagmorgen voor instromers (groep 0).

Voor alle vormen van opvang is het mogelijk om 52- weekse of 40- weekse opvang af te nemen, zonder of met schoolvakanties.

 

Aanmelden en plaatsing

U kunt uw kind aanmelden voor peuteropvang door het aanmeldingsformulier in te vullen op de website. Aanmeldingsformulieren zijn ook verkrijgbaar bij de medewerkers van De Bengels.
Nadat het aanmeldingsformulier ontvangen is, krijgt u hiervan een bevestiging en krijgt u bericht of plaatsing mogelijk. Indien gewenst wordt het kind op een wachtlijst geplaatst als plaatsing niet mogelijk mocht blijken te zijn.
De gemaakte afspraken over de opvang van uw kind worden vastgelegd in een plaatsingsovereenkomst. Hierin staat vermeld welke dagdelen uw kind naar de opvang komt en de kosten van de afgesproken opvang.
De plaatsingsovereenkomst kan ingaan op de 1e of 16e dag van de maand. De overeenkomst eindigt automatisch op de in de overeenkomst genoemde einddatum. Indien u eerder wilt opzeggen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De overeenkomst kan beëindigd worden op de 1e of 16e dag van de maand.

Subsidie en toeslagen

Voor peuteropvang krijgt u een tegemoetkoming van de belastingdienst mits beide ouders een inkomen hebben. Dit geldt ook voor de korte opvang. Deze toeslag is inkomensafhankelijk. Op de website van de belastingdienst: www.belastingtoeslagen.nl kunt u zien of u in aanmerking komt voor een toeslag en uitrekenen wat de hoogte hiervan is.

Als u niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de belastingdienst kunt u voor de peuteropvang subsidie krijgen van de Gemeente Sint-Oedenrode. Uw kind moet dan minimaal 2 (korte) dagdelen naar de peuteropvang komen. Indien dat voor u van toepassing is kunt u bij Kinderopvang Bellefleur of de medewerkers een aanvraagformulier vragen dat opgestuurd dient te worden naar de gemeente. U krijgt dan van de gemeente bericht wat de hoogte van de bijdrage is. Ook deze subsidie is inkomensafhankelijk.

Voor vragen over de kosten, subsidie en toeslagen kunt u altijd terecht bij de houder van Kinderopvang Bellefleur. Zij is te bereiken op telefoonnummer: 0413-471814 of via de mail: info@bellefleurnijnsel.nl.